Колектив кафедри

Ханюков Олексій Олександрович

Завідувач кафедри.

доктор медичних наук, доцент; має вищу лікарську категорію.
Член Вченої Ради ДМА, Вченої Ради 1 медичного факультету, апробаційної Ради ДМА, спеціалізованої Ради Д 08.601.02 ДМА, проблемної комісії "Терапевтичні спеціальності". Член асоціації кардіологів та аритмологів України, член експертної Ради аритмологів України, професійний член Європейського товариства кардіологів.
Тема кандидатської дисертації - "Функціональний стан РААС у хворих на артеріальну гіпертензію"
Тема докторської дисертації - "Роль запалення у розвитку та прогресуванні атеросклеротичного ураження артерій нижних кінцівок у хворих з супутньою хронічною ішемічною хворобою серця (діагностика, лікування, прогноз)"

Васильєва Лариса Іванівна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Член 
апробаційної Ради ДМА, член Європейської асоціації  аритмологів та Європейської асоціації  гострої серцево-судинної допомоги, член Української асоціації  фахівців з аритмології та електрофізіології серця, член Асоціації дослідників України, спеціаліст-експерт в галузі діагностики та лікування легеневої гіпертензії, член робочої групи створення національних рекомендацій з діагностики та лікування венозного тромбоемболізму.
Тема кандидатської дисертації - «Клинико-инструментальная оценка функционального состояния сердца при нарушениях ритма и проводимости у молодых людей».


 Гетман Марина Геннадіївна
к
андидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію. 
Тема 
кандидатської дисертації - «Морфо-функциональные особенности левого желудочка сердца и физическая работоспособность у больных тиреотоксикозом».

 Євстигнєєв Ігор Володимирович
кандидат медичних наук, асистент, має вищу лікарську категорію.
Відповідальний за техніку безпеки.
Тема 
кандидатської дисертації – «Особенности течения язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».
 
 Єгоров Констянтин Юрієвич
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Відповідальний за цивільну оборону. Член 
Європейської асоціації кардіологів та Українського товариства кардіологів.
Тема кандидатської дисертації - "Системний тромболізіс та терапія антиоксидантом тріметазідін в гострому періоді інфаркта міокарда".
Запланована та виконується докторська дисертація за темою "Гендерні особливості артеріальної гіпертензії".
 
 Єгудіна Єлизавета Давидівна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію
Відповідальна за підготовку методичних матеріалів для роботи з англомовними студентами.
Член правління асоціації ревматологів України.
Тема кандидатської дисертації - "Клініко-патогенетичне значення порушень міжфазної тензіометрії крові і сечі при системному червоному вовчаку та їх корекція"
Запланована та виконується докторська дисертація за темою "Особливості перебігу, морфологічних прояв та патогенезу ангіопатії при системних аутоімунних ревматичних захворюваннях (клініко-експерементальне дослідження)"
 
Івчина Надія Анатоліївна
кандидат медичних наук, асистент, має другу лікарську категорію
Відповідальна за виховну роботу.
Тема
кандидатської дисертації – «Ефективність та переносимість Омега-3 поліонасичених жирних кислот в комплексному лікуванні пацієнтів на ішемічну хворобу серця після стентування».


Калашникова Оксана Сергіївна
кандидат медичних наук, асистент, має другу лікарську категорію.
Відповідальна за матеріально-технічну базу кафедри.
Тема
кандидатської дисертації – «Ефективність та безпека електричної кадріоверсії у хворих на фібриляцію передсердь».


Каплан Павло Олександрович
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Відповідальний за наукову роботу кафедри та репозитарій. Член Вченої Ради 1 медичного факультету. Член моніторингової групи ДМА. Член Європейської асоціації  з невідкладної кардіології.
Тема
кандидатської дисертації – «Оцінка ефективності лікування та вторинної профілактики гострого інфаркту міокарда шляхом ранньої корекції неліпідних факторів захворювання».


Коваль Олена Акіндинівна
доктор медичних наук, професор, має вищу лікарську категорію.
Член Вчених Рад ДМА та Запорізького державного медуніверситету, професійний член Європейского товариства кардіологів, закордонний член Американського коледжу кардіологів,
член Європейської асоціації з невідкладної кардіології та робочої групи з атеросклерозу, член Правління Української асоціації кардіологів, Української асоціації з невідкладної кардіології, робочої групи з атеросклерозу та дисліпідемій; член редакційної колегії наукового журналу "Серце та судини".  
Тема кандидатської дисертації - "Діагностика та функціональний стан серця при вогнищевій дистрофії міокарду".
Тема докторської дисертації
– «Особливості імунного статусу у хворих з різними клінічними формами ІХС та ефективність їх корекції».


Лакіза Тетяна Владиславівна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Тема
кандидатської дисертації – «Влияние хронической алкогольной интоксикации на иммунологическую реактивность».

Останіна Тетяна Георгіївна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Відповідальна за інформаційні технології та оновлення сайту кафедри, за методичну роботу кафедри.

Член моніторингової групи І медичного факультету.
Тема
кандидатської дисертації – «Кардіоваскулярний ризик та стан серцево-судинної системи у жінок, які перенесли гестаційну артеріальну гіпертензію».


Писаревська Ольга Василівна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Відповідальна за навчальний процес кафедри, за ведення обов’язкової документації на кафедрі. Член Вченої Ради І медичного факультету.
Тема
кандидатської дисертації – «Імунологічна реактивність організму у хворих ревматичними вадами серця у віддаленому післяопераційному періоді”.

Пісоцька Людмила Анатоліївна
доктор медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Член редакційної колегії Міжнародного науково-практичного журналу "Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа".
Тема кандидатської дисертації – "Клинико-гематологические и иммунологические особенности течения острого лейкоза у лиц пожилого и старческого возраста".
Тема докторської дисертації – «Діагностика, клініко-лабораторна характеристика та прогноз перебігу гострого лейкозу і мієлодиспластичного синдрому».

Сапожниченко Людмила Володимирівна
кандидат медичних наук, асистент, має першу лікарську категорію.
Відповідальна за роботу наукового студентського гуртка кафедри.
Тема
кандидатської дисертації – «Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу».

Сімонова Тетяна Анатоліївна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Профорг кафедри. 
Тема
кандидатської дисертації – «Клинико-иммунологическая оценка дифференцированного подхода к применению лазеротерапии в комплексном лечении больных ревматоидным артритом».

Писаревська Кіра Олександрівна
аспірант.
Призер премії ДМА імені заслуженого діяча науки і техніки, д.мед.н., професора Дзяка В.Н. (2017 р.)
Запланована
та виконується дисертація на здобуття звання кандидата медичних наук  за темою "Фактори ризику рецидиву аритмії у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення синусового ритму"; строки виконання: 2014-2017 рр.

 
Яловенко Марія Ігоревна
аспірант.

Запланована та виконується дисертація на здобуття звання кандидата медичних наук за темою "Кардіогемодинаміка, ендотеліальна дисфункція та маркери запалення у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь"; строки виконання: 2015-2018 рр.
 

Щукіна Олена Сергіївна

аспірант.
Строки навчання в аспірантурі: 15.09.2017 - 14.09.2021.


Боброва Олена Олексіївна

старший лаборант.

 
Бондаренко Інна Борисівна

лаборант.
 
Колектив кафедри